statut

Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama (‘Narodne novine’ broj 88/2001) Osnivačka skupština udruge “Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi”, održana dana 21. 06. 2006 u Zagrebu donijela je
S T A T U T
I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se pitanje naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad “Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi” (u daljnjem tekstu: Udruga).
Udruga je nevladina i neprofitna organizacija.

Članak 2.
Naziv Udruge glasi: “Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi”
Skraćeni naziv Udruge glasi: “Prijatelji Kule Jankovića”.
Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: “Association for Rebuilding/Restoration and Revitalization of Stojan Janković Castle – Bridges”.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Članak 3.
Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik Upravnog odbora.
Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 4.
Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge je pravokutnog oblika, i ima ispisan naziv i sjedište Udruge (“Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi”, Zagreb).
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Upravnog odbora Udruge, te drugi članovi Udruge koje on ovlasti.
II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.
Ciljevi Udruge su:
1. obnova i revitalizacija spomenika kulture ‘Kula Stojana Jankovića’ u Islamu Grčkom.
2. obnova, unapređenje, zaštita i prezentacija kulturne i prirodne baštine kompleksa Kule Jankovića;
3. revitalizacija Kule Jankovića na način da različitim javnim sadržajima postane rasadištem programa koji će:
– promicati multikulturalnost i koheziju društva u multietničkom okruženju tog kraja
– stimulirati lokalnu ekonomiju posebice onih projekata koji će podržavati ekološki prihvatljiv održivi razvoj lokalne zajednice.
Članak 6.
U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 5. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:
a. poticanje i učestvovanje u projektima obnove kompleksa spomenika kulture ‘Kula Stojana Jankovića’ u Islamu Grčkom;
b. poticanje i učestvovanje u aktivnostima usmjerenim ka punoj valorizaciji kulturne, prirodne i tradicijske baštine ‘Kule Stojana Jankovića’ i okolnog kraja, znanstvenoj i stručnoj obradi te zaštiti te baštine kao i njenoj najadekvatnijoj prezentaciji za javnost (tematski skupovi, tribine, radionice, seminari, izložbe, razvoj interaktivnog muzeja);
c. poticanje i učestvovanje u aktivnostima povezanim s edukativnim sadržajima namijenjenim lokalnom stanovništvu vezanim uz održivi razvoj i ekološki prijateljsko gospodarstvo (kao što je primjerice korištenje obnovljivih izvora energije, održivo iskorištavanje prirodnih resursa, organska poljoprivreda, obnova starih zanata, uključivanje lokalnih baštinskih objekata u turističku ponudu);
d. promicanje i poticanje lokalne ekonomije uključivanjem lokalnog stanovništva u aktivnosti koje proizlaze iz navedenih djelatnosti;
e. poticanje suradnje s drugim institucijama, udrugama te organima lokalne uprave radi provođenja zajedničkih ciljeva te udruživanje oko zajedničkih projekata;
f. promicanje ciljeva, projekata i akcija Udruge u javnosti (kontakti s medijima, publicistička aktivnost);
g. provođenje aktivnosti kojima je cilj osiguravanje sredstava za ostvarenje ciljeva, projekata i akcija Udruge. Ta će se sredstva, sukladno Zakonu, koristi isključivo za obavljanje i unapređenje djelovanja Udruge u ostvarenju njenih ciljeva.
III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 7.
Članom Udruge može, uz odobrenje Upravnog odbora Udruge, postati svaki državljanin Republike Hrvatske, strani državljanin te pravna osoba koja želi doprinijeti ciljevima Udruge, koja će djelovati u skladu s programom Udruge te koja prihvaća odredbe ovog Statuta.
Članstvo može biti redovno, podržavajuće i počasno.

Članak 8.
Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na redovito plaćanje članarine, na sudjelovanje u radu Udruge te na poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.
Članak 9.
Fizička ili pravna osoba koja želi postati podržavajućim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
Podržavajući članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te na poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.
Podržavajući član nije dužan plaćati članarinu. Podržavajući član može sudjelovati u radu Skupštine Udruge ali ne može birati i biti biran u tijela upravljanja Udrugom. Podržavajući član najmanje jednom u dvije godine potvrđuje svoju želju za članstvom u Udruzi.
Podržavajući član u bilo kojem trenutk može postati redovnim članom Udruge nakon što uplati članarinu i obavijesti Upravni odbor o svojoj želji da postane redovnim članom Udruge.

Članak 10.
Skupština može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge. Počasni član ima sva prava i obaveze redovnog člana Udruge osim obaveze plaćanja članarine.

Članak 11.
Prava i obveze članova Udruge:
– sudjelovati u aktivnostima Udruge
– biti informirani o radu Udruge
– birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom (osim podržavajućih članova)
– čuvati i podizati ugled Udruge
– poštovati odluke tijela Udruge
– poštovati odredbe Statuta.

Članak 12.
Članstvo u Udruzi prestaje:
– dobrovoljnim istupanjem
– smrću člana/članice
– isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta ili djelovanja u suprotnosti s etikom i interesima Udruge.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo može se u roku od 15 dana, od dana dostave odluke, podnijeti prigovor Skupštini.
Skupština je dužna riješiti o prigovoru na svojoj prvoj slijedećoj redovnoj sjednici.
Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članak 13.
Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Upravni odbor.
Udruga može osnivati podružnice u bilo kojem mjestu gdje se pojavi potreba, odnosno gdje se u njezino članstvo učlani više od 10 članova. Podružnice nisu pravne osobe. Odluka o osnivanju podružnice sadrži naziv, sjedište i ustroj.
IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 14.
Tijela upravljanja Udrugom su:
– Skupština
– Upravni odbor

Članak 15.
Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.
Skupštinu čine svi poslovno sposobni redovni i počasni članovi Udruge, te po jedan predstavnik svake redovne i počasne pravne osobe članice Udruge.

Članak 16.
Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
– donosi i mijenja Statut i druge opće akte Udruge
– bira i razrješava članove Upravnog odbora
– donosi financijski plan i završni račun
– donosi i mijenja program rada Udruge
– odlučuje o organizacijskim i statutarnim promjenama i prestanku rada Udruge
– odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora
– donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Upravnog odbora.

Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jedan puta godišnje.
Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio predsjednik Upravnog odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine.
Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje sedam dana prije dana zasjedanja.
Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3. ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 17.
Skupštini predsjedava predsjednik Upravnog odbora. Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina svih članova Skupštine.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, osim u slučaju iz članka 31. stavka 2.

Članak 18.
Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
Upravni odbor čini 5 članova. Skupština bira 4 člana Upravnog odbora, dok je peti član Upravnog odbora predstavnik vlasnika kompleksa Kule Stojana Jankovića.
Mandat članova Upravnog odbora traje 2 godine.

Članak 19.
Upravni odbor:
– organizira i rukovodi poslovanjem Udruge
– utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada
– priprema nacrt Statuta i drugih akata
– upravlja imovinom Udruge
– bira i imenuje predsjednika Upravnog odbora
– bira i imenuje tajnika Udruge
– bira i imenuje rizničara Udruge
– bira i ovlašćuje jednog ili više članova Upravnog odbora za zastupanje Udruge
– prema potrebi bira i ovlašćuje jednog ili više članova Udruge za zastupanje Udruge u određenim pitanjima
– saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja
– izvršava odluke Skupštine
– prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova
– odlučuje o isključenju iz članstva
– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
– odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava
– brine se za promoviranje Udruge i povećanje broja članstva.

Članak 20.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina svih članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 21.
Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara za zakonitost njezina rada.
Mandat predsjednika Upravnog odbora traje 2 godine.

Članak 22.
Za vrijeme privremene spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, Udrugu zastupa jedan od članova Upravnog odbora koji prema odluci Upravnog odbora imaju ovlaštenje za zastupanje Udruge.

Članak 23.
Tajnika Udruge bira i imenuje Upravni odbor Udruge za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar članova Udruge.
Rizničara Udruge bira i imenuje Upravni odbor Udruge za obavljanje materijalno-financijskih poslova u Udruzi.
Mandati tajnika i rizničara Udruge traju 2 godine.

Članak 24.
Predsjednik Upravnog odbora, tajnik i rizničar Udruge mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka roka na koji su izabrani i to:
– na vlastiti zahtjev
– ako ne postupaju u skladu s uputama i smjernicama Skupštine i Upravnog odbora
– ako djeluju protivno zakonu ili Statutu ili
– ako svojim istupanjem i djelovanjem štete ugledu Udruge.
Odluku o razrješenju donosi Upravni odbor. U slučaju razrješenja, Skupština će odlučiti o tome da li će on ostati i dalje članom Upravnog odbora.
V. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I
FINANCIJSKA GODINA

Članak 25.
Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, namjenskih sredstava iz državnog proračuna, državnih fondova i agencija, zaklada, inozemnih i domaćih natječaja i potpora, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, te iz drugih pravno dopuštenih izvora.
Članarinu plaćaju redovni članovi Udruge i ona iznosi 50,00 Kn godišnje.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 26.
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.
O visini i raspodjeli nagrade odlučuje Upravni odbor vodeći računa o doprinosu i angažmanu pojedinih članova na obavljanju određenog zadatka.

Članak 27.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.
VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 28.
Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.
Odluku o prestanku postojanja Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja Udruge o preostaloj imovini će se odlučiti na posljednjoj sjednici Skupštine.

VII. INFORMIRANJE ČLANSTVA

Članak 29.
Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose.
Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te odlukama koje su donesene članovi Udruge dobivaju putem elektronske pošte najmanje dva puta godišnje.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.
Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja.

 

 

U Zagrebu, 21. 06. 2006. Predsjednik Upravnog odbora

Comments are closed.