statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (‘Narodne novine’ broj 74/2014) Skupština udruge “Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi”, na sjednici održanoj dana 27. rujna 2015. u Zagrebu, donijela je

S T A T U T
DRUŠTVA ZA OBNOVU I REVITALIZACIJU KULE STOJANA JANKOVIĆA – MOSTOVI

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje udruge, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu „Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi“ (u daljnjem tekstu: Udruga).

Članak 2.
Naziv Udruge glasi: “Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi”
Skraćeni naziv Udruge glasi: “Kula Jankovića”.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: “Association for Rebuilding/Restoration and Revitalization of Stojan Jankovic Castle – Bridges”.
Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: “Jankovic Castle”.

Članak 3.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 4.
Udruga djeluje na teritoriju Zadarske županije i Republike Hrvatske.

Članak 5.
Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik Upravnog odbora.
Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 6.
Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je pravokutnog oblika, i ima ispisan naziv i sjedište Udruge (“Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi”, Zagreb).
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Upravnog odbora Udruge. Pečat mogu koristiti i drugi članovi Udruge koji imaju ovlaštenje za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.
Ciljevi Udruge su:
– obnova kulturnog dobra „Kula Stojana Jankovića i crkva sv. Đurđa“ (oznaka Z-2805) u Islamu Grčkom, uključujući kompleks Kule kao građevinsku cjelinu te sve parkovne površine kompleksa.
– revitalizacija kompleksa Kule Jankovića na način da različitim javnim sadržajima postane rasadištem razvojnih programa, posebice onih koji će:
a) doprinositi unapređenju, zaštiti i prezentaciji kulturne i prirodne baštine kompleksa Kule Jankovića;
b) promicati multikulturalnost i koheziju društva u multietničkom okruženju tog kraja
c) podržavati ekološki prihvatljiv, održivi razvoj kompleksa Kule Jankovića, lokalne zajednice i šire regije.

Članak 8.
Ciljeve Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:
a. poticanje i učestvovanje u projektima obnove čitavog kompleksa Kule Stojana Jankovića u Islamu Grčkom;
b. poticanje i učestvovanje u projektima i aktivnostima koji će omogućiti samoodrživost kompleksa Kule Jankovića;
c. poticanje i učestvovanje u aktivnostima usmjerenim ka punoj valorizaciji kulturne, prirodne i tradicijske baštine Kule Stojana Jankovića i okolnog kraja, njenoj znanstvenoj i stručnoj obradi te zaštiti kao i najadekvatnijoj prezentaciji te baštine za javnost (tematski skupovi, tribine, radionice, seminari, književne i glazbeno-scenske manifestacije, festivali, izložbe, razvoj interaktivnog muzeja);
d. poticanje i učestvovanje u aktivnostima povezanim s razvojem civilnog društva, naročito s temama koje se tiču izgradnje mira i poboljšanja međuetničkih odnosa;
e. poticanje i učestvovanje u aktivnostima povezanim s edukativnim sadržajima namijenjenim lokalnom stanovništvu vezanim uz održivi razvoj i ekološki prijateljsko gospodarstvo (kao što je primjerice korištenje obnovljivih izvora energije, održivo iskorištavanje prirodnih resursa, organska poljoprivreda, obnova starih zanata, uključivanje lokalnih baštinskih objekata u turističku ponudu);
f. promicanje i poticanje lokalne ekonomije uključivanjem lokalnog stanovništva u aktivnosti koje proizlaze iz navedenih djelatnosti;
g. poticanje suradnje s drugim institucijama, udrugama te tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave radi provođenja zajedničkih ciljeva te udruživanje oko zajedničkih projekata;
h. promicanje ciljeva, projekata i akcija Udruge u javnosti (kontakti s medijima, publicistička aktivnost);
i. pružanje usluga prehrane („toplog obroka“), napitaka i bezalkoholnih pića za svoje članove u svojim poslovnim prostorijama i prostorima dok Udruga obavlja osnovnu djelatnost ili aktivnost;
j. muzejsko-galerijska djelatnost;
k. provođenje aktivnosti kojima je cilj osiguravanje sredstava za ostvarenje ciljeva, projekata i akcija Udruge. Ta će se sredstva, sukladno Zakonu, koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelovanja Udruge u ostvarenju njenih ciljeva.

Članak 9.
Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:
– kultura i umjetnost
– demokratska politička kultura
– ljudska prava
– obrazovanje, znanost i istraživanje
– održivi razvoj
– gospodarstvo
– međunarodna suradnja.

Članak 10.
Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:
– održavanje radionica, tečajeva, seminara i predavanja;
– izdavačka djelatnost;
– prodaja proizvoda vlastite izrade na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini, robe iz donacija i poklonjene robe.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 11.
Rad Udruge je javan.

Članak 12.
Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
– Izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge
– Izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge
– Korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže)
– Javnim priopćavanjem
– Organiziranjem posebnih događanja
– Na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 13.
Članom Udruge može, uz odobrenje Upravnog odbora Udruge, postati svaki državljanin Republike Hrvatske, strani državljanin te pravna osoba koja želi doprinijeti ciljevima Udruge, koja će djelovati u skladu s programom Udruge te koja prihvaća odredbe ovog Statuta.
Članstvo može biti redovno, podržavajuće i počasno.

Članak 14.
Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na redovito plaćanje članarine, na sudjelovanje u radu Udruge te na poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Članak 15.
Fizička ili pravna osoba koja želi postati podržavajućim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
Podržavajući članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te na poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.
Podržavajući član nije dužan plaćati članarinu. Podržavajući član može sudjelovati u radu Skupštine Udruge ali ne može birati i biti biran u tijela upravljanja Udrugom. Podržavajući član najmanje jednom u dvije godine potvrđuje svoju želju za članstvom u Udruzi.
Podržavajući član u bilo kojem trenutku može zatražiti da postane redovnim članom Udruge tako da podnese zahtjev Upravnom odboru. Po odluci Upravnog odbora o prijemu u redovno članstvo, član potpisuje pristupnicu kojom se obvezuju na redovito plaćanje članarine, na sudjelovanje u radu Udruge te na poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Članak 16.
Skupština može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge. Počasni član ima sva prava i obaveze redovnog člana Udruge osim obaveze plaćanja članarine.

Članak 17.
Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži osobno ime, odnosno naziv člana, njegov osobni identifikacijski broj (OIB), podatke potrebne za kontakt (adresa, telefon i e-mail adresa) te informaciju o kategoriji članstva, datumu pristupanja Udruzi kao i datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis članova vodi tajnik Udruge.

Članak 18.
Prava i obveze članova Udruge:
– sudjelovati u aktivnostima Udruge
– biti informirani o radu Udruge
– birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom (osim podržavajućih članova)
– čuvati i podizati ugled Udruge
– poštovati odluke tijela Udruge
– poštovati odredbe Statuta
– plaćati članarinu (osim podržavajućih i počasnih članova).

Članak 19.
Članstvo u Udruzi prestaje:
– prestankom postojanja Udruge
– dobrovoljnim istupanjem, putem podnošenja pisane izjave o istupanju iz članstva ili davanja usmene izjave o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Upravnim odborom
– isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta ili djelovanja u suprotnosti s etikom i interesima Udruge
– smrću člana.
Redovni član koji do konca kalendarske godine ne plati članarinu za tu godinu, automatski prelazi u kategoriju podržavajućeg člana.

Članak 20.
Član Udruge stegovno odgovara ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi ugled ili interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.
Stegovni postupak provodi Upravni odbor.
U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
– opomena
– isključenje iz Udruge
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.
Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju isključeni član može u roku od 15 dana od dana dostave odluke podnijeti prigovor Skupštini.
Skupština je dužna riješiti o prigovoru na svojoj prvoj sljedećoj redovnoj sjednici.
Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članak 21.
Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.
Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.
Na upozorenje ili pritužbu člana predsjednik Upravnog odbora je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 22.
Tijela upravljanja Udrugom su:
1. Skupština
2. Upravni odbor

1. Skupština

Članak 23.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi redovni i počasni članovi Udruge.

Članak 24.
Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
– donosi i mijenja Statut i druge opće akte Udruge
– bira i razrješava članove Upravnog odbora
– bira i razrješava predsjednika Upravnog odbora
– bira i razrješava likvidatora Udruge
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
– usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
– odlučuje o osnivanju podružnica
– odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama Udruge
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti Udruge
– odlučuje o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
– odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora
– donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Upravnog odbora.
Članak 25.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.
Sjednice skupštine saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora.
U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi ovlašteni član Upravnog odbora Udruge.
Skupštinu se saziva najmanje sedam dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge.
Poziv za sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili 1/3 redovnih i počasnih članova koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 26.
Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Upravnog odbora na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložilo najmanje 1/3 članova Skupštine.
Ako Predsjednik Upravnog odbora ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.
Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 27.
Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina svih članova Skupštine.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.
Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom članova Skupštine.
Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

2. Upravni odbor

Članak 28.
Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
Upravni odbor čini 5 članova. Skupština bira 4 člana Upravnog odbora, dok je peti član Upravnog odbora predstavnik vlasnika kompleksa Kule Stojana Jankovića.
Predstavnik vlasnika kompleksa Kule Stojana Jankovića ima pravo veta na odluke Upravnog odbora.
Mandat članova Upravnog odbora traje 2 godine.

Članak 29.
Upravni odbor:
– organizira i rukovodi poslovanjem Udruge
– utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada
– priprema nacrt Statuta i drugih akata
– upravlja imovinom Udruge
– bira i imenuje tajnika i rizničara Udruge
– prema potrebi ovlašćuje jednog ili više članova Udruge za zastupanje Udruge u određenim pitanjima
– priprema zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja
– izvršava odluke Skupštine
– prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova
– odlučuje o isključenju iz članstva
– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
– odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava
– brine se za promoviranje Udruge i povećanje broja članstva.

Članak 30.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina svih članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 31.
Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara za zakonitost njezina rada.
Mandat predsjednika Upravnog odbora traje 2 godine.

Članak 32.
Za vrijeme privremene spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, Udrugu zastupa jedan od članova Upravnog odbora koji ima ovlaštenje za zastupanje Udruge.

Članak 33.
Tajnika Udruge bira i imenuje Upravni odbor Udruge za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi popis članova Udruge.
Rizničara Udruge bira i imenuje Upravni odbor Udruge za obavljanje materijalno-financijskih poslova u Udruzi.
Mandat tajnika i rizničara Udruge traje 2 godine.

Članak 34.
Predsjednik Upravnog odbora, tajnik i rizničar Udruge mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka roka na koji su izabrani i to:
– na vlastiti zahtjev
– ako ne postupaju u skladu s uputama i smjernicama Skupštine i Upravnog odbora
– ako djeluju protivno zakonu ili Statutu
– ako svojim istupanjem i djelovanjem štete ugledu Udruge.
Odluku o razrješenju tajnika i rizničara donosi Upravni odbor, a odluku o razrješenju predsjednika Upravnog odbora donosi Skupština.

3. Radna tijela udruge

Članak 35.
Udruga može osnivati radna tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruge u skladu sa Statutom.
Odluku o osnivanju radnog tijela donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.
U odluci o osnivanju radnog tijela utvrđuje se njegov sastav, ciljevi osnivanja, prava i obveze te vrijeme na koje se radno tijelo osniva.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 36.
Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.
Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 37.
Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.
Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 38.
Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnice uređuje se Pravilnikom o radu podružnice. Pravilnik o radu podružnice mora biti u skladu sa Statutom Udruge, a donosi ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

VII. IMOVINA NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 39.
Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.
Članarinu plaćaju redovni članovi Udruge.

Članak 40.
Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 41.
Udruga može, uz suglasnost svih vlasnika kompleksa Kule Jankovića, obavljati poslove vezane uz korištenje dijelova kompleksa Kule Jankovića. Takvo raspolaganje mora biti vremenski ograničeno i mora biti u skladu s ciljevima Udruge.

Članak 42.
Udruga može sklopiti s vlasnicima ugovor o zastupanju, u svrhu prijave na natječaje vezane uz obnovu ili revitalizaciju kompleksa Kule Jankovića.
Takav ugovor je valjan ukoliko pisanu suglasnost daju svi vlasnici kulturnog dobra Kule Jankovića.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 43.
Udruga prestaje postojati:
– odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge
– odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem
– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
Odluke iz prva dva stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruge.
U slučaju prestanka postojanja Udruge o preostaloj imovini će se odlučiti na posljednjoj sjednici Skupštine.

Likvidator Udruge

Članak 44.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Članak 45.
Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge.

Članak 46.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.
U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 47.
Ako postoji spor unutar Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.
Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 48.
Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 49.
U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 50.
U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora.
U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.
Statut Udruge, odnosno, izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 52.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Upravni odbor ili najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Upravnom odboru koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 53.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština
Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor.

Članak 54.
O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Upravni odbor.

Članak 55.
Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja.

Dr.sc. Uroš Desnica
U Zagrebu, 27. 9. 2015. Predsjednik Upravnog odbora

Comments are closed.