Poziv na dostavu ponuda za sklapanje ugovora o nabavi

Temeljem članka 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave radova manju od 500.000,00 kn bez PDV-a (jednostavna nabava) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom, te Naručitelj, Društvo za obnovu i revitalizaciju kule Stojana Jankovića – Mostovi, upućuje ovaj Poziv na dostavu ponuda za sklapanje ugovora o nabavi :

IZVOĐENJA NASTAVKA RADOVA OBNOVE DIJELA KOMPLEKSA KULE JANKOVIĆ STOJANA U ISLAMU GRČKOM

NARUČITELJ

Društvo za obnovu i revitalizaciju kule Stojana Jankovića – Mostovi, Gajeva 37, Zagreb OIB: 13899490518

PREDMET NABAVE:

Nastavak radova obnove dijela kompleksa kule Janković Stojana u Islamu Grčkom .
CPV oznaka i naziv: 45212350-4 zgrade posebnog povijesnog ili arhitektonskog značaja

UVJETI NABAVE:

• način izvršenja: sklapanje ugovora
• rok izvršenja: listopad 2017. g.
• rok valjanosti ponude: 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
• mjesto izvršenja: Islam Grčki
• rok, način i uvjeti plaćanja: Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.
Plaćanje će se vršiti po privremenim situacijama ovjerenim od nadzornog inženjera, i/ili okončanoj situaciji izrađenoj temeljem zapisnika o primopredaji radova i okončanog obračuna radova nakon pregleda izvedenih radova i otklanjanja eventualnih nedostataka evidentiranih prilikom pregleda.
Rok plaćanja je 30 dana od dana zaprimanja situacije od strane naručitelja
• cijena ponude: Ponuda se dostavlja s cijenom u kunama. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
• Ponuda: nudi se cjelokupan predmet nabave. Ponuditelj je dužan za sve stavke opisane u Troškovniku, ispuniti jedinične cijene i ukupne iznose, te sveukupan iznos.
• Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Krajnji rok za dostavu ponude je 10. lipnja 2017. godine

Comments are closed.